REGULAMIN

 

 

REGULAMIN DOMOWEGO HOTELU DLA PSÓW „ŻUŁAWSKIE ZACISZE”

Adres hotelu: Pordenowo 42, 82-224 Lichnowy

 

GODZINY PRACY HOTELU

Hotel czynny jest całodobowo. Nie ma problemu z przyjęciem psa w późnych godzinach wieczornych albo wczesnych porannych, w tygodniu czy też w weekend lub święta, oczywiście po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Zapewniamy pieskom całodobową opiekę, psy nigdy nie zostają same.

Ze względu na nasz harmonogram dnia, bardzo ważna dla nas jest punktualność i przestrzeganie umówionej godziny przywiezienia psa oraz jego odbioru.

 

 

REZERWACJA MIEJSCA I PŁATNOŚĆ

  1. W procesie rezerwacji miejsca hotelowego w pierwszej kolejności niezbędny jest kontakt telefoniczny celem ustalenia dostępności miejsca w wymaganym przez Państwa terminie.

  2. Jeśli termin będzie dostępny, hotel wysyła do wypełnienia „Formularz przyjęcia psa do Domowego Hotelu dla Psów „Żuławskie Zacisze”, który należy jak najszybciej odesłać. Wyżej wymieniony formularz stanowi integralną część umowy.

  3. Kolejnym krokiem jest, umówienie się na obowiązkową wizytę zapoznawczą, która jest warunkiem przekazania psa do hotelu.

  4. Jeśli podczas wizyty zapoznawczej, decyzja zostanie podjęta na TAK ze strony właściciela psa oraz hotelu, zostanie podpisana „Umowa przekazania psa do Domowego Hotelu dla Psów „Żuławski Zakątek” i właściciel dokonuje odpowiedniej opłaty.

  5. Teraz już tylko czekamy na wizytę właściciela z psem oraz wymaganym sprzętem w ustalonym w umowie terminie.

 

Opłata za dobę hotelową wynosi 80 PLN. Opłata jest stała, niezależna od wielkości psa, rasy, wieku, niezależnie od dnia tygodnia, pory roku, świąt itp.

Jeśli Państwa pies przyzwyczajony jest do żywienia naturalnego jak nasze psy (gotowane mięso i warzywa oraz zioła), można wykupić dodatkowo wyżywienie:

 

Doba hotelowa liczona jest każdego dnia, w którym pies jest gościem hotelowym - od dnia przekazania psa do dnia jego odbioru, niezależnie od godzin.
Np. jeśli przywieziecie Państwo psa w poniedziałek o godz. 20:00, a odbierzecie w środę o godz. 10:00, opłata będzie naliczana za 3 doby hotelowe.

Akceptowalne formy płatności:

Jeśli pies będzie naszym gościem hotelowym przez okres do 3 dób hotelowych, właściciel wpłaca całość należności za pobyt przy podpisywaniu umowy.
W przypadku rezygnacji z pobytu w hotelu opłata nie podlega zwrotowi.

Jeżeli pies będzie naszym gościem hotelowym przez okres powyżej 3 dób hotelowych, właściciel wpłaca zadatek w wysokości 30% należności za cały pobyt przy podpisywaniu umowy.
Resztę należności właściciel uiszcza gotówką w dniu przyjęcia psa do hotelu lub dokonuje przelewu natychmiastowego.
W przypadku rezygnacji z pobytu w hotelu, zadatek nie podlega zwrotowi.

 

 

PRZEDŁUŻENIE/SKRÓCENIE POBYTU PSA W HOTELU

 

Pobyt psa w hotelu może zostać przedłużony jedynie:

Za przedłużenie pobytu psa, hotel pobiera standardową opłatę, określoną w cenniku. Opłaty dokonuje się przelewem natychmiastowym z góry za cały dodatkowy okres pobytu psa. Przy odbiorze psa zostaje podpisany odpowiedni aneks do umowy.

Właściciel może odebrać psa przed upływem ustalonego w umowie terminu zakończenia pobytu po uprzednim kontakcie telefonicznym z hotelem.
W przypadku skrócenia terminu pobytu psa w hotelu, uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

Brak kontaktu ze strony właściciela z hotelem w sprawie przedłużenia pobytu psa oraz brak odpowiedzi na kontakt telefoniczny i/lub e-mailowy ze strony hotelu do 4 dób hotelowych po przewidzianym w umowie terminie odbioru psa z hotelu, skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 200% standardowej opłaty za każdą dodatkową dobę hotelową.

Brak kontaktu ze strony właściciela z hotelem w sprawie przedłużenia pobytu psa oraz brak odpowiedzi na kontakt telefoniczny i/lub e-mailowy ze strony hotelu powyżej 4 dób hotelowych po przewidzianym w umowie terminie odbioru psa z hotelu, jest traktowany jako porzucenie psa i zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 1997 r. Nr 111, poz. 724 z późn. zm.) jest formą znęcania się nad zwierzętami – hotel ma wówczas prawo do przekazania psa do schroniska, bądź znalezienia mu nowego domu.

 

 

PRZEKAZANIE PSA DO HOTELU

 

W dniu przyjęcia psa do hotelu właściciel zobowiązany jest do przywiezienia następujących rzeczy dla psa:

Do hotelu przyjmujemy wyłącznie psy, które będą potrafiły żyć w zgodzie z naszym stadem. Nie ma znaczenia wielkość psa ani rasa, nie przeszkadzają nam także suczki z cieczką.

Do hotelu nie przyjmujemy samców niekastrowanych, ze względu na instynkt znaczenia terenu (obsikiwania wszystkiego), czyli naszego domu.

Hotel ma prawo odmówić przyjęcia psa z powodu:

 

 

ZOBOWIĄZANIA

 

Hotel nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki psa podczas pobytu w hotelu (wynikłe np. w trakcie wspólnych zabaw) oraz za zachorowania psa (wynikłe np. z zarażenia przez inne zwierzę, które nie wykazuje objawów chorobowych). Jednocześnie hotel zobowiązuje się w razie potrzeby udzielić psu potrzebnej pomocy i niezwłocznie udać się z nim do weterynarza.

Właściciel zgadza się na pokrycie ewentualnych kosztów leczenia weterynaryjnego swojego psa, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Zwrot kosztów nastąpi na podstawie rachunku od weterynarza w momencie odbioru psa z hotelu.

Niektóre psy pozostawione w nowym miejscu, mogą dokonać zniszczeń elementów wyposażenia hotelu. Właściciel zobowiązuje się wówczas pokryć koszty ewentualnych zniszczeń spowodowanych przez jego psa.

W nagłej sytuacji: choroby, wypadku, ucieczki psa, zniszczenia mienia, innego zdarzenia losowego, hotel zobowiązuje się natychmiast powiadomić o zaistniałej sytuacji właściciela.

Przedmioty przywiezione wraz z psem mogą ulec zniszczeniu lub zgubieniu, z tytułu czego właściciel nie będzie wnosić roszczeń i pretensji.

Właściciel ma świadomość, że pies pozostawiony w hotelu może zachorować, uciec, umrzeć na skutek nieszczęśliwego wypadku, pogorszenia się stanu zdrowia, wieku i przeżywanego stresu, i w związku z tym właściciel nie będzie wnosić roszczeń w stosunku do hotelu co do wymienionych sytuacji.

Hotel zobowiązuje się otoczyć najlepszą indywidualną opieką każdego przyjmowanego psa, dbać o jego zdrowie, bezpieczeństwo i dobry nastrój oraz zapewnić mu opiekę w warunkach domowych.

Hotel zobowiązuje się do pozostawania w stałym kontakcie telefonicznym i/lub e-mailowym z właścicielem na czas pobytu jego psa pod opieką hotelu.

Na prośbę właściciela, psu będą podawane leki. Potrzebne leki dostarcza właściciel wraz z zleceniami ich podawania. Hotel zobowiązuje się przechowywać leki zgodnie z instrukcją producenta. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za jakość leków oraz za ewentualne wystąpienie skutków ubocznych.

Hotel podaje psu karmę i dodatki żywieniowe, dostarczone przez właściciela i zgodnie z jego wytycznymi. Hotel nie odpowiada za jakość produktów dostarczonych przez właściciela. Hotel nie odpowiada ze ewentualne zatrucia i choroby wywołane przez produkty żywieniowe dostarczone przez właściciela. Hotel zobowiązuje się do przechowywania produktów żywieniowych zgodnie z zaleceniami producenta.

Właściciel wyraża zgodę na bezpłatne zamieszczanie zdjęć i filmów z udziałem jego psa z pobytu w hotelu:

W sprawach, których nie opisuje niniejszy regulamin, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Właściciel wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę HAUUU-WARD Szkolenie Psów Alicja Makowiec dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności związanych z usługami, które zamówił w Domowym Hotelu dla Psów „Żuławskie Zacisze". Właściciel jest świadomy, iż jego zgoda może być w każdym czasie odwołana po wykonaniu usługi, co skutkować będzie usunięciem jego danych z bazy.

Administratorem danych osobowych jest firma HAUUU-WARD Szkolenie Psów Alicja Makowiec, Pordenowo 42, 82-224 Lichnowy, NIP 584-154-57-69.

Dane osobowe zbierane są przez firmę HAUUU-WARD wyłącznie w celu ich przetwarzania do realizacji usług firmy.

 


HAUUU-WARD

e-mail

OPUBLIKOWANO  24.07.2023
UAKTUALNIONO  25.07.2023