UCHWAŁA nr XXXII/684/12
RADY MIASTA GDAŃSKA
dnia 29 listopada 2012 roku

 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska.

Rozdział 6. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 25

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością tych zwierząt dla innych ludzi poprzez:

 1. sprawowanie opieki nad nimi w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa lub uciążliwość dla zwierząt i ludzi;

 2. natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w szczególności na klatkach schodowych, w windach lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, jak również chodnikach, ulicach i placach zabaw, a także na zieleńcach, w parkach i innych miejscach publicznych i umieszczanie ich w pojemnikach na odpady komunalne. Postanowienie to nie dotyczy osób korzystających z psów wykorzystywanych jako zwierzęta do celów specjalnych oraz psów – opiekunów osób niepełnosprawnych oraz psów używanych do dogoterapii;

 3. niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta;

 4. przewożenie psów środkami komunikacji publicznej na smyczy i w kagańcu, a innych zwierząt w klatce lub na smyczy lub w inny sposób określony przez przewoźnika;

 5. w miejscach publicznych na terenie miasta psa wyprowadza się na smyczy lub w kagańcu, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa w typie tej rasy – na smyczy i w kagańcu;

 6. wyprowadzanie psów wyłącznie pod opieką osób dających gwarancje opanowania psa w momencie rozdrażnienia.

2. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest wyłącznie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub dzierżyciel sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem.

3. Zwolnienie ze smyczy psa bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa.

4. Obowiązek nakładania kagańca, o którym mowa w ust. 1 pkt. 5 nie dotyczy psów:

 1. u których występują przeciwwskazania:
  a) anatomiczne,
  b) zdrowotne;

 2. wykorzystywanych do celów specjalnych oraz psów – opiekunów osób niepełnosprawnych oraz psów używanych do dogoterapii;

 3. do 12 miesiąca życia

5. Przeciwwskazania, o których mowa w ust. 4 pkt. 1) muszą być stwierdzone przez lekarza weterynarii w książeczce zdrowia psa lub w wydanym zaświadczeniu zawierającym:

 1. datę wydania zaświadczenia;;

 2. oznaczenie lekarza weterynarii wystawiającego zaświadczenie;;

 3. oznaczenie właściciela;

 4. oznaczenie psa;

 5. powód wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4;

 6. informację na jaki okres czasu wydano zaświadczenie.

§ 26.

1. Zabrania się:

 1. wypuszczania zwierząt domowych bez możliwości sprawowania bezpośredniej kontroli nad nimi;

 2. pozostawiania zwierząt domowych bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się zwierzęcia na zewnątrz;

 3. wprowadzania zwierząt domowych do piaskownic, na place zabaw dla dzieci, boisk, ogródków przedszkolnych i innych terenów przeznaczonych do zabaw dla dzieci oraz w miejsca, których administracja wprowadziła taki zakaz;

 4. wprowadzania zwierząt domowych na plaże i kąpieliska w okresie od dnia 01 maja do dnia 30 września;

 5. wprowadzania zwierząt domowych do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, aptek, obiektów ochrony zdrowia i obiektów użyteczności publicznej, o ile ich administracje nie postanowiły inaczej;

 6. pozostawiania zwierząt bez uwięzi i kagańca w obrębie wejść do obiektów, o których mowa w pkt. 5, w sposób utrudniający wejście do obiektu i stwarzający zagrożenie dla ludzi;

 7. utrzymywania zwierząt domowych w mieszkaniach w budynkach wielomieszkaniowych w ilościach stwarzających uciążliwości dla zamieszkujących w nich ludzi, w szczególności prowadzenia hodowli psów lub kotów;

 8. utrzymywania zwierząt w pomieszczeniach wspólnego użytku w budynkach wielo mieszkaniowych chyba, że właściciel lub administrator nieruchomości postanowił inaczej.

2. Zakaz określony w ust.1 pkt. 5 nie dotyczy psów wykorzystywanych jako zwierzęta do celów specjalnych oraz psów – opiekunów osób niepełnosprawnych oraz psów używanych do dogoterapii.

§ 27.

1. Zakazane jest zakopywanie zwłok padłych zwierząt domowych na terenie Gminy Miasta Gdańska, za wyjątkiem miejsc do tego specjalnie przeznaczonych oraz na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

2. Padłe zwierzęta domowe należy przekazać do unieszkodliwienia przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w tym zakresie.

3. Informację o padłych zwierzętach należy przekazać do Działu Dyżurnego Inżyniera Miasta w Zarządzie Dróg i Zieleni, samorządowej jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdańska.


HAUUU-WARD

e-mail

OPUBLIKOWANO  18.05.2000
UAKTUALNIONO  22.03.2013